ischodiste.czStavebnicový systém schodiště
+420 778 743 704
Produkt Počet Cena
Váš nákupní košík je prázdný

Obchodní podmínky

obchodní společnosti: LIVE INOX s.r.o.

se sídlem: Mladoňovice 65, 675 32 Třebelovice
identifikační číslo: IČO: 04190661, DIČ: CZ04190661

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ischodiste.cz.

 

1. Úvodní ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ischodiste.cz. 

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

 

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je  www.ischodiste.cz, se sídlem Mladoňovice 65, 675 32 Třebelovice. 

Prodávající je plátcem DPH. DIČ prodávajícího je CZ04190661, IČ 04190661 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spis. zn. C 88671. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). 

 

2. Vymezení pojmů

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají  vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Dodavatel/Prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Prodávajícím je společnost LIVE INOX s.r.o. se sídlem Mladoňovice 65, 675 32 Mladoňovice, IČ: 04190661, DIČ: CZ04190661. Podrobnější údaje o prodávajícím naleznete na stránce KONTAKT.

Kupující/spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel -  osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

3. Objednávka

Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupující má zároveň možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před vlastním závazným odesláním objednávky. Na tento fakt je náležitě před vlastním odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn. Kupující potvrzuje závazně svou objednávku jejím odesláním v internetovém prohlížeči. Objednávku není potřeba potvrdit telefonicky nebo e-mailem. Potvrzené objednávky jsou závazné. Pokud kupující uvede během objednávky svoji e-mailovou adresu, je mu na tuto adresu zasláno potvrzení objednávky. Stav objednávky je možné sledovat po přihlášení do obchodu.

Storno objednávky ze strany kupujícího:

Kupující může zrušit svoji objednávku do okamžiku jejího vyřízení. Může tak učinit nejlépe telefonicky na číslech (+420) 778 743 704. V případě rušení objednávky e-mailem na adrese info@ischodiste.cz je třeba počítat se zpožděným stažením e-mailové pošty pracovníkem obchodu a tím vyřízením objednávky před samotným obdržením jejího zrušení. Doporučujeme uvádět číslo Vaší objednávky (pokud jej máte) a důvod stornování.

Pokud se kupující rozhodne  zrušit objednávku po jejím vyřízení, je tak možné učinit podle bodu Odstoupení od kupní smlouvy.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, je dlouhodobě nedostupné nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží. V případě, že tato situace nastane, Vás budeme kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a případně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky,...). V případě, že zboží nemá náhradu, bude objednávka jen zrušena.

 

4. Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

A. Doručit zboží poštou nebo jiným způsobem na vlastní náklady (nikoli na dobírku!) na adresu provozovny prodávajícího.

B. Doporučujeme, aby odstoupení od smlouvy bylo učiněno písemně a aby obsahovalo datum uzavření smlouvy (číslo faktury nebo prodejky). Zásilka by dále měla obsahovat číslo účtu kupujícího z důvodu vrácení peněz od prodávajícího.

C. Zboží musí být nepoškozené a kompletní. Není vyloučeno navrácení v důsledku rozbalení, spotřebitel má možnost zboží vyzkoušet.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

- o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

- o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

- o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu

- uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

- o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

 

5. Zboží

Internetový obchod ischodiste.cz nabízí a dodává výrobky, kterými jsou komponenty pro modulový systém kovového schodiště, příslušenství k nim a další obdobné zboží definované na webovém rozhraní.

 

6. Cena

A. Cena zboží je vždy uvedena v internetovém obchodě na adrese www.ischodiste.cz a v e-mailu potvrzujícím objednávku zboží. V případě neuvedení ceny a nahrazení textem "na dotaz", Vám bude cena sdělena po Vašem dotazu telefonicky, e-mailem nebo jinou Vámi zvolenou cestou.

B. Ceny nabízené v internetovém obchodě ischodiste.cz platí výhradně pro objednávky generované prostřednictvím internetového obchodu ischodiste.cz (na pobočce není možné tyto ceny nárokovat, pokud nebyla objednávka předem učiněná prostřednictvím internetového obchodu).

C. Výjimečné situace: Pokud se z důvodu náhlé změny kurzu CZK vůči EUR nebo jiným devizám či neočekávané změny obchodních podmínek výrobce nebo distributora daného produktu na českém trhu neočekávaně a výrazně změní cena nebo možnost dodání produktu, je dodavatel oprávněn odmítnout plnění automaticky potvrzené objednávky (viz Storno objednávky ze strany prodávajícího).

D. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

7. Platební podmínky, zboží je možno uhradit následujícími způsoby:

A. V hotovosti při převzetí dobírky - hotovost přebírá od zákazníka přepravce (pošta, PPL, DHL, TopTrans...).

B. V hotovosti při osobním převzetí zboží - hotovost přebírá od zákazníka prodávající při osobním převzetí zboží kupujícím na pobočce prodávajícího.

C. Předem pomocí bankovního převodu - zákazník uhradí zálohovou fakturu převodním příkazem a poté je zboží expedováno (možno u platby nad 500,- Kč). Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Ceny jsou smluvní - dle Zákona o cenách. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem.

 

8. Dodací podmínky a způsob dodání zboží

Způsob dodání zboží, kupujícímu je zboží dodáno následujícími způsoby:

A. zásilka České pošty (Obchodní balík nebo obyčejný balík). Dodání probíhá dle podmínek České pošty a.s., v případě Obchodního balíku do druhého dne. V případě nezastižení adresáta je balík uložen na poště po dobu 7 kalendářních dní.

B. přepravní společností PPL, DHL nebo TOPtrans. Dodání je druhý den od odeslání (naložení) zboží. Dodávka je od 8 - 17 hodin. Řidič nemá povinnost informovat zákazníka předem. O termínu dodání jste uvědomění předem pracovníkem internetového obchodu e-mailem nebo telefonicky, je Vám sdělena cena dobírky (pokud byla Vámi zvolena) a datum dodávky.

C. osobní odběr kupujícím. Zboží lze převzít osobně na pobočce prodávajícího na adrese Mladoňovice 65, Třebelovice 675 32 v době od 7 - 14 hodin. Kupující je informován o tom, že má zboží připravené k osobnímu odběru.

Ceny přeprav se kupující dozví při objednávání zboží. Dle vlastního výběru si může zvolit z již uvedených možností. (ceny přepravy se pohybují od 0 do 10.000,-Kč )

Skladová dostupnost a termíny dodání zboží. Hodnota skladem u konkrétního produktu znamená, že zboží je na skladě u prodávajícího. Většina takto označeného zboží je proto obratem expedována. U zboží, které není skladem je zákazník informován v případě nemožnosti dodání zboží do patnácti dnů, a to e-mailem nebo telefonicky. Přijaté objednávky do 10 hodin u zboží skladem jsou expedovány následující den. U zboží, které není skladem, je expedice po naskladnění.  Zákazník je informován o odeslání zboží e-mailem. Pokud zvolil platbu dobírkou, je informován i o výši dobírkové částky. V případě, že neuvádí e-mail, je o výši dobírky a odeslání zboží uvědomen telefonicky (SMS). Pokud zákazník zvolí platbu předem bankovním převodem, prodlužuje se doba doručení zboží od objednávky o dobu potřebnou k převodu peněz. Standardní doba splatnosti zálohové faktury je 8 dní. Prodávající odesílá objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce. Obsah dodávky je kupující, který není spotřebitelem, povinen zkontrolovat již při převzetí balíku od dopravce za přítomnosti doručovatele. Pokud je shledána závada (zboží poškozeno přepravou apod.), adresát zásilku nesmí převzít a reklamuje zásilku přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu nám, prosíme, neprodleně oznamte a dohodneme se na dalším postupu, např. novém zaslání zboží. Na pozdější reklamaci závady (např. poškození zboží při přepravě) zjištěné až mimo přítomnost doručovatele, není možno brát ohled. V případě spotřebitele je ujednání v předchozím odstavci nutné chápat jako doporučení. Spotřebitel ovšem nedodržením výše uvedeného postupu a převzetím zásilky bez výhrad, dává najevo, že nedošlo k poškození zásilky z vnějšku a nelze tedy u dopravce ani dodavatele reklamovat poškození zásilky při přepravě.

 

Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.

 

9. Právo z vadného plnění

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. 

Vyřizování stížností a reklamací kupujících zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@ischodiste.cz . Informaci o vyřízení stížnosti či reklamace Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího či na adresu provozovny nebo sídla.

10. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.ischodiste.cz, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Tyto obchodní podmínky včetně jejich příloh nabývají účinnosti dne 1. února 2016 a ruší předchozí znění obchodních podmínek. 
Případné spory mezi společností LIVE INOX s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak LIVE INOX s.r.o. doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na LIVE INOX s.r.o. pro vyřešení nastalé situace.
Smluvní strany se dohodly, že všechny právní vztahy založené touto kupní smlouvou, případně s touto kupní smlouvou související, se řídí právním řádem České republiky. Toto ujednání platí také pro změny této smlouvy, právní vztahy ze zajištění závazků z této smlouvy, posouzení platnosti či neplatnosti této smlouvy, zánik závazku z této smlouvy, jakož i pro mimosmluvní závazkové vztahy (náhrada újmy, nekalá soutěž) mezi stranami.

 

11. Ochrana osobních údajů 
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. února 2016.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online: v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.